Tử vi trọn đời tuổi Mậu tý sinh năm 2008 Nam Mạng Nam mạng – Mậu Tý Cung CÀN. Trực MÃN Mạng THÍCH LỊCH HỎA (lửa sấm chớp)